Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto udeľujem spoločnosti GYN-TN s.r.o., Piaristická 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika, IČO 45969809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 24071/R, ako prevádzkovateľovi osobných údajov

slobodný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, ako aj so spracúvaním informácií, ktoré o mne GYN-TN s.r.o. získala a ktoré použije na lepšie zacielenie svojich marketingových aktivít na moje potreby,

na tieto účely: oslovovanie s ponukou produktov a služieb, vrátane informácií o produktoch, službách ako aj na zasielanie elektronických noviniek a sviatočných pozdravov a prianí.

Súhlas udeľujem na päť rokov.

Som si vedomý toho, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas elektronicky, na emailovú adresu info@gyntn.sk alebo písomne zaslaním na adresu spoločnosti GYN-TN s.r.o.. Mám právo odvolať svoj súhlas pred uplynutím obdobia, na ktoré bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Toto Vyhlásenie môžeme aktualizovať. Všetky zmeny tohto Vyhlásenia budú zverejnené na Stránke a budete o nich informovaní.

Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, máte tieto práva:

 • prístup k spracúvaným osobným údajom
 • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • oprava nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov
 • vymazanie osobných údajov v prípade zániku právneho základu na ich spracúvanie alebo v prípade nezákonného spracúvania
 • obmedzenie spracúvania údajov
 • výňatok zo svojich osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte pre svoju potrebu alebo pre potreby iného kontrolného orgánu
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak ste presvedčení, že spracúvanie je nezákonné
 • nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracovania, využite niektorý z ponúkaných spôsobov komunikácie s nami: info@gyntn.sk, kontaktný formulár, poštou na adresu: GYN-TN s.r.o., Piaristická 6, 91101 Trenčín

Poučenie o právach dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Prevádzkovateľ:

GYN – TN s. r. o.
prevádzka Piaristická 6, 91101 Trenčín
IČO 45969809
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 24071/R

Prevádzkovateľ v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov spracúva osobné údaje dotknutej osoby – pacienta za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Osobnú údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z z. v spojitosti so:

 • zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov po smrti dotknutej osoby/ 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Dotknutá osoba má právo:

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
 • na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov nemá právo na vymazanie osobných údajov, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, nemá právo na prenosnosť osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Newsletter

Zadajte svoju emailovú adresu a získajte aktuálne informácie pre pacientov priamo do vašej emailovej schránky.