Základné informácie

Túto stránku (ďalej „Stránka“) prevádzkuje spoločnosť GYN-TN s.r.o., Piaristická 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika, IČO 45969809 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 24071/R (ďalej ako „gynekologická ambulancia“ alebo „my“) na účely poskytovania služieb používateľom („Používateľ“ alebo „vy“) tejto Stránky.

Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov pomocou cookies a iných internetových technológií („Informácie“ alebo „Vyhlásenie“) vysvetľujú, ako spracúvame vaše osobné údaje pomocou internetových technológií. Toto Vyhlásenie obsahuje informácie o tom,

 • aké internetové technológie môže Stránka používať,
 • aké osobné údaje spracúvame,
 • ako a na aký účel využívame a spracúvame vaše údaje,
 • komu a kam prenášame tieto údaje a
 • ako chránime tieto údaje a aké máte práva v súvislosti so spracúvaním týchto údajov.

Toto Vyhlásenie môžeme aktualizovať. Všetky zmeny tohto Vyhlásenia budú zverejnené na Stránke a budete o nich informovaní.

Aké internetové technológie môže Stránka používať

Spoločnosť GYN-TN s.r.o. aj tretie strany, ktoré zabezpečujú obsah, reklamu alebo iné funkcionality našej Stránky, môžu získavať a spracúvať osobné údaje pri návšteve Stránky pomocou rozdielnych technológií, ktoré zahŕňajú cookies a iné technológie.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení a pomáhajú zbierať údaje o vašej aktivite na Stránke. Umožňujú ukladať vaše nastavenia a preferencie, zapamätať si vaše prístupové údaje, zacieliť obsah a marketingovú komunikáciu. Pomáhajú nám zistiť, ktorá časť našej Stránky je najnavštevovanejšia, a analyzovať fungovanie Stránky. Cookies môžu pochádzať od nás („cookies prvej strany“) alebo od tretích strán, ktorých služby využívame („cookies tretej strany“).

Internetový prehliadač si môžete nastaviť tak, aby povolil alebo zakázal všetky cookies, prípadne aby vás na ich používanie vopred upozornil. Naša Stránka je navrhnutá na fungovanie s povolenými cookies, preto zakázanie cookies môže ovplyvniť niektoré vlastnosti Stránky, prípadne obmedzí jej funkcie.

IP adresa

IP adresa je jedinečné číslo priradené počítaču alebo inému zariadeniu s prístupom na internet. Pri prenose dát vždy musí byť známa IP adresa odosielateľa a prijímateľa.

Pixel

Pixel je softvérový kód, ktorý umožňuje sledovať správanie používateľov na Stránke, na ktorej je pixel umiestnený. Môže ísť o základné sledovanie návštevy stránky alebo o detailné sledovanie činnosti používateľa, napríklad pridanie produktu do košíka, výber produktu, odoslanie formulára atď. Pixel môže odoslať zozbierané informácie tretej strane, napríklad poskytovateľovi kódu.

Aké osobné údaje spracúvame

Stránka spracúva nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:

Použitie Stránky. Môžeme spracúvať údaje o tom, ako používate Stránku na svojom počítači, telefóne alebo na inom zariadení, v ktorom zobrazíte Stránku. Môžeme spracúvať napríklad:

 • údaje o zariadení: typ hardvéru, identifikátory zariadenia, MAC adresa, IP adresa, verzia operačného systému a nastavenie zariadenia;
 • log: čas a dĺžka návštevy Stránky, vyhľadávané údaje a iné informácie uložené v cookies, ktoré identifikujú váš prehliadač alebo účet;
 • lokalizačné údaje: údaje o lokalite získané z rôznych technológií určujúcich polohu, ako GPS, prístupové body Wi-Fi alebo iné snímače, ktoré poskytujú údaje o neďalekom zariadení;
 • iné údaje: údaje o používaní Stránky, ktoré môžeme spracúvať, ak použijete stránky alebo aplikácie tretej strany spolupracujúcej s nami, a údaje o tom, ako sa zúčastňujete na obsahu Stránky.

Údaje o vás alebo o vašej aktivite môžeme kombinovať s inými informáciami, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov v prípadoch, ktoré umožňuje zákon.

Ako a na aký účel využívame a spracúvame vaše údaje

Osobné údaje spracúvame a využívame na tieto účely:

 • Zabezpečenie funkcionality Stránky. Vaše osobné údaje nám pomáhajú zabezpečiť základné funkcie ako navigácia, prístup do zabezpečených častí Stránky, rýchle vyhľadanie obsahu alebo overenie používateľa. Bez spracúvania údajov, ktoré sú na tento účel nevyhnutné, nemôže Stránka správne fungovať.
 • Uloženie preferencií používateľa na doméne počas návštevy alebo na odôvodnené krátke obdobie. Osobné údaje sa využívajú aj na uľahčenie používania Stránky pomocou údajov o vašich nastaveniach, napríklad jazyka, regiónu, rozlíšenia obrazovky, obsahu cookies atď.
 • Ukladanie preferencií používateľa na stránkach. Osobné údaje sa používajú na uľahčenie používania stránok pomocou spájania s nastaveniami, napríklad jazyka, regiónu, rozlíšenia obrazovky, súhlasu s použitím cookies atď.
 • Sledovanie návštevnosti stránky.Analytické cookies prvej strany sa používajú na sledovanie návštevnosti stránky. Tieto cookies nevyužívajú jedinečný identifikátor používateľa.
 • Štatistika a analýza správania používateľa. Osobné údaje sa používajú na vytváranie štatistiky, sledovanie a analýzu správania používateľa na rozličných stránkach. Môžu sa použiť aj na vytvorenie anonymizovaných správ. Používateľa možno vyhľadať na základe určitej kombinácie osobných údajov uložených v interných databázach.
 • Marketing produktov a prepojenie so sociálnymi sieťami. Vaše osobné údaje sa využívajú na to, aby sme vás informovali o produktoch a službách Spoločnosti GYN-TN s.r.o. a tretích strán, o udalostiach a súťažiach, na zasielanie newsletterov, reklám a katalógov. Niektoré osobné údaje sa využívajú na zacielenie uvedených informácií. Vaše osobné údaje sa využívajú aj na zabezpečenie prepojenia stránky so sociálnymi sieťami a na zdieľanie obsahu prostredníctvom týchto sietí.
Komu a kam prenášame tieto údaje

V odôvodnených prípadoch môžeme získané osobné údaje sprístupniť iným stranám, a to najmä: marketingovým agentúram, poskytovateľom analytických a štatistických služieb.

Google Analytics

Táto Stránka využíva služby Google Analytics poskytované spoločnosťou Google, Inc. („Google“), ktoré pomocou cookies analyzujú používanie tejto Stránky. Stránka využíva tieto moduly:

 • Google Tag Manager – na manažment značiek a kúskov kódu na stránke.
 • Google Analytics – digitálne nástroje na analýzu údajov na pochopenie správania zákazníka.
 • Google Analytics 360 Suite – digitálny nástroj na analýzu údajov na meranie a zlepšovanie dosahu marketingu.

Informácie o používaní Stránky generované súborom cookie (vrátane vašej IP adresy) sa môžu prenášať na servery v Spojených štátoch amerických a ukladať na nich. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania Stránky, vytvorenie správ o používaní pre prevádzkovateľa a na poskytovanie iných služieb súvisiacich s aktivitami na Stránke a s používaním internetu vo všeobecnosti. Google môže poskytnúť tieto informácie aj tretím stranám, ak si to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie pre Google. Používanie cookies na Stránke môžete zakázať, prípadne môžete zmeniť príslušné nastavenia internetového prehliadača. Ak to však urobíte pre všetky typy cookies, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie tejto Stránky.

Ak chcete zakázať sledovanie pomocou Google Analytics na všetkých stránkach, navštívte túto stránku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Podrobnejšie informácie o Google Analytics a o súkromí osobných údajov nájdete na https://www.google.com/intl/sk/privacy/privacy-policy.html

Facebook

Táto Stránka používa analytické cookies, pixely a iné technológie od spoločnosti Facebook, Inc. („Facebook“T), ktoré umožňujú zbierať informácie zo Stránky alebo z iných stránok. Facebook ich môže použiť na poskytovanie služieb v reklame a jej zacielení.

Odvolaním súhlasu s použitím cookies na Stránke alebo zakázaním cookies v prehliadači zabránite Facebooku zbierať a používať informácie. Ak to však urobíte pre všetky typy cookies, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie tejto Stránky.

Iné strany

Na základe požiadavky môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a iným orgánom činným v trestnom konaní, ak je to nevyhnutné a v medziach zákona.

Pri spracúvaní môžu byť vaše osobné údaje presunuté do tretích krajín, napríklad do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

V súvislosti s Google Analytics a/alebo s použitím analytických cookies a iných internetových technológií opísaných v odseku o Facebooku môžu byť vaše osobné údaje prenášané na servery v Spojených štátoch amerických. Takýto prenos umožňuje rozhodnutie Európskej komisie o ochrane osobných údajov a vyhlásenie tretej strany o dodržiavaní zásad systému Privacy Shield, čiže spoločného právneho nástroja Európskej komisie a Spojených štátov amerických na zabezpečenie náležitej úrovne ochrany osobných údajov pri prenose osobných údajov do USA. Spracúvanie údajov na základe takéhoto prenosu nevyžaduje splnenie iných zákonných podmienok.

Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, máte tieto práva:

 • prístup k spracúvaným osobným údajom
 • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • oprava nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov
 • vymazanie osobných údajov v prípade zániku právneho základu na ich spracúvanie alebo v prípade nezákonného spracúvania
 • obmedzenie spracúvania údajov
 • výňatok zo svojich osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte pre svoju potrebu alebo pre potreby iného kontrolného orgánu
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak ste presvedčení, že spracúvanie je nezákonné
 • nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracovania, využite niektorý z ponúkaných spôsobov komunikácie s nami: info@gyntn.sk, kontaktný formulár, poštou na adresu: GYN-TN s.r.o., Piaristická 6, 91101 Trenčín

Poučenie o právach dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Prevádzkovateľ:

GYN – TN s. r. o.
prevádzka Piaristická 6, 91101 Trenčín
IČO 45969809
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 24071/R

Prevádzkovateľ v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov spracúva osobné údaje dotknutej osoby – pacienta za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Osobnú údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z z. v spojitosti so:

 • zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov po smrti dotknutej osoby/ 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Dotknutá osoba má právo:

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
 • na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov nemá právo na vymazanie osobných údajov, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, nemá právo na prenosnosť osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Newsletter

Zadajte svoju emailovú adresu a získajte aktuálne informácie pre pacientov priamo do vašej emailovej schránky.